ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Geldigheid van deze Algemene Voorwaarden
1.1 De overeenkomst tussen RABNED en de cursist heeft betrekking op de in het inschrijfformulier vermelde opleiding. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat RABNED een door de cursist ondertekend inschrijfformulier heeft ontvangen.
1.2 Op deze overeenkomst zijn onderhavige Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 2 Toelating tot de opleiding
2. RABNED heeft te allen tijde het recht om een inschrijving zonder opgaaf van redenen te weigeren. In ieder geval dient iedere cursist te voldoen aan de administratieve vereisten zoals verbonden aan de opleiding en zoals gepubliceerd op de website van RABNED.

Artikel 3 Verplichting RABNED
3.1 . RABNED verbindt zich de opleiding waarvoor de cursist zich heeft ingeschreven te (doen) geven conform de beschrijving op de website www.rabned.nl en in overeenstemming met eventuele daarvoor van overheidswege gegeven voorschriften.
3.2 . RABNED leidt de cursist als voorbereiding op het examen op voor rijinstructeur voor de categorie B of de aanvullende categorieën A, C, D en E, af te nemen door het instituut IBKI, teneinde het certificaat voor het geven van rijonderricht voor één van die categorieën te behalen
RABNED is vrij om tijdens de opleiding wijzigingen aan te brengen in het programma, de docenten, de lestijden en de plaats waar de opleiding plaatsvindt. Daarbij zal RABNED zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de cursist, voor zover passend binnen het kader van de opleiding.
3.3 De opleidingen zijn erop gericht de vakbekwaamheid van de cursist te vergroten op het terrein van verkeerseducatie.
3.4. RABNED is gerechtigd een opleiding in een cursusplaats te laten vervallen, indien naar haar oordeel een onvoldoende aantal cursisten aan die opleiding deel neemt. Zij zal alsdan de cursisten een vervangende opleiding aanbieden
3.5 Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een docent zorgt RABNED zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na de aanvang van de afwezigheid voor een vervangende docent
3.6 Wanneer er minder dan 3 inschrijvingen voor een opleiding tot rijinstructeur voor alle categorieën of voor een  theoretische bijscholing zijn, behoudt RABNED zich het recht om deze opleiding c.q. bijscholing te annuleren.

Artikel 4 Verplichting cursist
4.1 Inschrijving voor de gehele opleiding.
De cursist kan zich slechts voor een gehele opleiding inschrijven. Bij onderbreking tussentijds anders dan de opzegging als bedoeld in artikel 6.3 blijft de cursist verplicht de totale cursuskosten te voldoen.
4.2 Tijdelijke onderbreking opleiding.
Indien de cursist de opleiding éénmalig wegens omstandigheden voor enige tijd wil onderbreken is dit in overleg met RABNED mogelijk. Onderbreking van de opleiding brengt geen uitstel van betaling met zich mee.
4..3.1.Cursuskosten
In de cursuskosten zijn inbegrepen het lesmateriaal. Uitsluitend voor de categorie B, C, D en E wordt een lesvoertuig voor de praktijklessen en het praktijkexamen ter beschikking gesteld. Voor de categorie A dient de cursist zelf voor een geschikte motorfiets te zorgen, overeenkomstig de voorwaarden genoemd in de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993. In de cursuskosten zijn niet inbegrepen de kosten voor stage en examens. Deze kosten vallen buiten de cursuskosten en moeten apart worden voldaan.
4..3.2. Cursuskosten theoretische bijscholing WRM.
In de cursuskosten voor de theoretische bijscholing WRM zijn het cursusboek en de inschrijving en registratie bij IBKI inbegrepen. 
4..3.3. Cursuskosten RIS instructeur.
In de cursuskosten voor RIS instructeur zijn de studieboeken en RIS certificering inbegrepen. Voor de praktijklessen wordt een lesvoertuig ter beschikking gesteld.
4.4. Betaling.
De cursist dient de cursuskosten vooraf te voldoen. Bij betaling in termijnen dienen de cursuskosten in de eerste week van de maand te zijn voldaan. Bij betaling kan de cursist geen beroep doen op enige korting of verrekening terzake door de cursist gestelde vorderingen op RABNED.
4.5 Gevolgen van niet-betaling in het geval van opleidingen waarvoor geen verplichting bestaat tot voorafbetaling. 
Door enkele overschrijding van de in artikel 4.4 bedoelde betalingsverplichting is de cursist in gebreke en wordt de wettelijke rente en een toeslag van 1% op maandbasis verschuldigd over het niet betaalde bedrag. RABNED zal de cursist éénmaal een aanmaning sturen. Indien dan nog geen betaling volgt, zal de cursist incassokosten dienen te vergoeden. Deze bedragen tenminste 15% van het verschuldigde bedrag. Indien de cursist in gebreke is om de cursuskosten te voldoen, kan RABNED hem van verdere deelname aan opleiding(en) uitsluiten.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten
De intellectuele eigendomsrechten op alle opleidingen en bijbehorende studiemateriaal zijn het exclusieve eigendom van RABNED voor zover niet anders expliciet bepaald. Het is de cursist niet toegestaan studiemateriaal te gebruiken voor enig ander doel dan het volgen van de opleiding waarvoor hij/zij zich heeft ingeschreven. Het studiemateriaal mag niet ten behoeve van derden gebruikt, doorverkocht of gekopieerd worden.

Artikel 6 Beëindiging
6.1 De cursist heeft het recht om binnen 14 dagen na inschrijving schriftelijk en aangetekend te annuleren zonder kosten, mits de opleiding nog niet is gestart. Bij het annuleren na genoemde tijd is de cursist verplicht 50% van de cursuskosten te betalen.
6.2 De overeenkomst tussen RABNED en de cursist die bij RABNED een opleiding volgt eindigt op de einddatum van de cursus.
6.3 De overeenkomst wordt onmiddellijk ontbonden bij overlijden van de cursist.
6.4 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is alleen mogelijk in onderling overleg. Alleen de opleidingen die langer dan 6 weken duren kunnen tussentijds door beide partijen worden beëindigd. Dit moet schriftelijk en aangetekend gedaan worden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
6.5 De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.
6.6 In geval van tussentijdse beëindiging is de cursist de cursuskosten over de opzegtermijn verschuldigd.
6.7 Reeds tevoren betaalde cursuskosten worden aan de cursist terugbetaald, binnen 30 dagen, voor zover deze betrekking hebben op de periode na het einde van de overeenkomst.
6.8 Door deel te nemen aan een door RABNED gehouden actie verklaart de deelnemer zich akkoord met de bijbehorende actievoorwaarden.

Artikel 7 Aansprakelijkheid
RABNED is jegens de cursist nimmer aansprakelijk voor enige schade die meer bedraagt dan de door de cursist betaalde cursuskosten, tenzij sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid aan de zijde van RABNED. De cursist dient in het bezit te zijn van alle documenten zoals in het rechtsverkeer betaamt, zoals rijbewijs en een geldige verzekering, die verbonden zijn aan het uitoefenen van het beroep rijinstructeur. Tevens aanvaardt RABNED geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van het juist en correct invullen van de vereiste administratie door de cursist.

Artikel 8 Vertrouwelijke informatie
8.1. RABNED verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van c.q. over de wederpartij en/of deelnemer heeft verkregen en waarvan de wederpartij en/of deelnemer heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft c.q. waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. RABNED zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
8.2.RABNED is echter nimmer aansprakelijk voor verlies of tenietgaan van deze informatie c.q. bescheiden – al dan niet door hackers – , tenzij dit te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van RABNED.

Artikel 9 Klachten
Als een cursist een klacht heeft, zal hij RABNED uiterlijk binnen drie weken na het optreden van de klacht schriftelijk van deze klacht in kennis stellen. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. RABNED zal de cursist binnen drie weken schriftelijk antwoorden met de bedoeling om indien de klacht gegrond blijkt deze zo spoedig mogelijk naar vermogen te verhelpen. Indien RABNED en cursist niet een overeenstemming komen, kan een beroep worden aangetekend.

Een beroep dient schriftelijk te worden verstuurd naar:
Marty Duijts - Fiscaal Adviesbureau
Ziederijsingel 4
4942 VK Raamsdonkveer

Het oordeel van de beroepsinstantie is voor alle partijen bindend.

Artikel 10 Toepasselijk recht
Op alle rechtsverhoudingen tussen RABNED en de cursist is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11 Geschil
Alle geschillen worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch. 

Artikel 12 Vertrouwenstermijn 
Na afhandeling van de klacht worden de gegevens binnen 6 maanden vernietigd.

Artikel 13 Depot
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 172340.

Artikel 14
Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als Algemene voorwaarden Rijtechnisch Adviesbureau Nederland.